Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana


Source URL: https://ajmuro.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/ordenanca-fiscal-reguladora-de-limpost-sobre-lincrement-de