ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICENCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS


Source URL: https://ajmuro.net/node/2792