ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA


Source URL: https://ajmuro.net/node/2799