ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICENCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS


Source URL: https://ajmuro.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-llicencia-dobertura