ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE A LA VILA DE MURO

Publicat dia 06/11/2018

Source URL: https://ajmuro.net/node/4226