Aprovació inicial de l'Estudi de Detall núm. 3/2018, consistent en l'ordenació de volums d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Joan Mieres, número 1