Ajudes per danys personals i materials, competència del Ministeri de l'Interior, davant les conseqüències de la DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts) a les Illes Balears.

29-Setembre-2021

Per aquesta raó, s'informa que existeixen les habituals ajudes per danys personals i materials, competència del Ministeri de l'Interior, que es troben regulades pel Reial decret 307/2005 de 18 de març i per l'Ordre INT / 277/2008, de 31 de gener, que el desenvolupa i estableix el procediment per a la seva concessió, normativa que és d'aplicació immediata.

Es recorda que les ajudes poden ser sol·licitades pels afectats i afectades en aquesta Delegació del Govern mitjançant la presentació dels corresponents formularis, en el termini d'un mes des que finalitza el fet causant.

Les ajudes van dirigides a:

- Unitats familiars o de convivència econòmica, que hagin patit danys personals.
- Unitats familiars o de convivència econòmica, que hagin patit danys materials en el seu habitatge habitual o en els seus béns de primera necessitat.
- Corporacions locals, per fer front a les despeses d'emergència realitzades.
- Comunitats de propietaris, per danys en elements comuns.
- Titulars d'establiments mercantils, industrials o de serveis.
- Persones físiques o jurídiques que hagin dut a terme prestació personal o de béns, a requeriment de l'activitat competent.


A continuació, trobareu els diferents documents: