Bústia denúncies antifrau

01-Juny-2022

Si desitja posar en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea, pot utilitzar el canal habilitat a aquest efecte pel citat Servei, i al qual es pot accedir a través del següent enllaç: 

Comunicación de información sobre fraudes o irregularidades que afecten a fondos europeos