PROCEDIMENT SELECTIU DE 1 PLAÇA DE BIBLIOTECARI/A, PERSONAL LABORAL FIX, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA 2022

10-Abril-2024

Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la contractació de 1 plaça de personal laboral fix de l'Ajuntament de Muro categoria bibliotecari/a, pel sistema de concurs oposició, que consta dins l'oferta d'ocupació pública 2023.