PROCEDIMENT SELECTIU OFICIAL BRIGADA MITJANÇANT PRESENTACIÓ D’OFERTA GENÈRICA SOIB

12-Juny-2024

L'objecte de la present convocatòria és seleccionar una persona per cobrir el lloc de feina de OFICIAL BRIGADA amb caràcter temporal.