Programa SICTED

18-Abril-2023

L'Ajuntament de Muro i el seu consultor extern (Iqualtur), us conviden a participar al programa S.I.C.T.E.D. (Sistema Calidad Turístico en Destino) que té per objectiu impulsar la Qualitat Turística dels serveis turístics del municipi de Muro.

És un projecte de millora de la qualitat de les destinacions turístiques promogut per l'Ajuntament de Muro, la Secretaria d'Estat de Turisme, amb el suport de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (F.E.M.P.) i l'Agència Estratègica de Turisme de les Illes Balears. Aquest projecte de millora continua treballant amb empreses/serveis turístics de fins a 37 oficis diferents, amb l'objectiu últim de millorar l'experiència i la satisfacció del turista.

El SCTE Destinos SICTED persegueix un nivell de qualitat homogeni en els serveis oferts al turista dins del municipi de Muro (públic-privat), de manera que no s'apreciïn deficiències de qualitat substancials entre els diferents productes (agents) que componen l'oferta en la destinació i, amb això, condicionaments negatius de la percepció i satisfacció dels turistes (2 Taules de Qualitat anuals).

Actualment, 21 serveis turístics de Muro (adherits al SICTED des del 2016), estan distingits amb aquest distintiu, que té validesa biennal, encara que està condicionat a una avaluació anual de seguiment.

Per a més informació visiteu la web de Turespaña. Aquests serveis turístics estan publicats en aquesta web.

Per adherir-vos al projecte, visitau la pàgina web del consultor extern o la mateixa pàgina web de Turespaña.