CONVOCATÒRIA OFICIAL POLICIA

12-Enero-2022

L'objecte d'aquesta convocatòria és seleccionar com a personal funcionari de carrera, 3 places de la categoria d'oficial/oficiala de la policia local, vacants i dotades pressupostàriament, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2020 (3 places), pel sistema de promoció interna mitjançant concurs-oposició.