PLA D’ACCIÓ

És el document que basant-se en el diagnòstic realitzat defineix la planificació estratègica del municipi i totes les accions concretes i detallades d’actuació en la progressió cap a la sostenibilitat. És per això que el pla d’acció local constitueix el nucli central de l’Agenda Local 21 i es converteix en l’element estratègic d’aquest procés. El pla d’acció inclou:


• Pla de Participació:

És el conjunt de mecanismes que garanteixen i regulen la implicació dels diferents actors implicats (Administració i ciutadania) en els processos de l’Agenda 21 Local. El pla de participació de l’Agenda Local 21 de Muro es concep ja en les fases inicials del procés mitjançant les enquestes ambientals, la realització de fòrums participatius als centres educatius i la constitució del Fòrum Ciutadà.


• Pla d’Actuació:

És el document que defineix les accions a realitzar per solucionar els punts febles o potenciar els punts forts detectats en el diagnòstic. Aquestes accions s’articulen en una gradació creixent de concreció: les línies estratègiques defineixen actuacions molt globals i que afecten socialment, econòmicament i ambientalment un mateix tema. Cada línia estratègica es compon d’un bloc de programes d’actuació, concebuts per tal de fer possible l’objectiu estratègic. Dins cada programa s’inscriuen diverses accions, les quals es concreten amb el major detal possible en projectes.


• Pla de Seguiment:

És el document del pla d’acció que conté un conjunt de mecanismes i instruments concebuts per avaluar de manera contínua i periòdica l’evolució del municipi envers els criteris bàsics de sostenibilitat, el grau d’implantació de les mesures previstes en el Pla d’Acció i, finalment, el grau d’implicació dels agents econòmics i socials en el procés de l’Agenda Local 21.