DIAGNÒSTIC

És el document d’anàlisi municipal encaminat a obtenir, tractar i presentar tota la informació necessària per caracteritzar el municipi des d’una òptica social, ambiental i econòmica.

Es divideix en dues etapes:

• Prediagnòstic tècnic: elaborat per un equip tècnic que inclou una primera recollida d’informació i la seva síntesi final en una anàlisi interpretativa i valorativa global de la situació del teritori municipal i de les seves dinàmiques.

• Diagnòstic Final: el document resultant de l’etapa prèvia no es considera definitiu fins que no ha estat sotmès a l’opinió i a les eventuals modificacions dels ciutadans mitjançant el Fòrum Ciutadà. Una vegada s’ha realitzat aquest procés, es du a terme l’aprovació consensuada del Diagnòstic Final.