Agenda Local 21 - Àrea

QUÈ ÉS L’AGENDA LOCAL21?

És una eina per conèixer i avaluar l’estat social, ambiental i econòmic del municipi, debatre, amb la participació de tots els murers i mureres, possibles millores per aconseguir la sostenibilitat del municipi i una major qualitat de vida dels seus ciutadans.

BREU PERSPECTIVA HISTÒRICA DE L’AGENDA 21

La Comissió per al Medi Ambient i el Desenvolupament va presentar, l’any 1987, el seu primer informe: «El nostre futur comú», conegut també com l’Informe Brundtland, el qual va suposar un toc d’atenció per a la comunitat internacional sobre la gravetat de les pressions i problemàtiques que afectaven el medi ambient global i el desenvolupament humà. L’informe introdueix el concepte de «desenvolupament sostenible» com:

«aquell desenvolupament que satisfà les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les futures generacions per satisfer les seves pròpies necessitats».

L’Informe Brundtland va suposar el punt de partida perquè, l’Assamblea General de les Nacions Unides decidís convocar una conferència de les Nacions Unides sobre medi ambient i desenvolupament l’any 1992 a Rio de Janeiro, amb una alta representació de caps d’estat i de govern d’arreu del món.

El document referent més important que sorgí d’aquesta conferència va ser l’Agenda 21, i consisteix en un programa d’acció a nivell global, en el qual s’estableixen les accions que han d’emprendre els governs per integrar el medi ambient i el desenvolupament econòmic i social en l’horitzó del segle XXI.

En el capítol 28 de l’Agenda 21, s’assenyala i reconeix el paper que poden desenvolupar les autoritats locals per aconseguir els objectius del Programa i fa una crida a totes aquestes comunitats per adoptar la seva pròpia Agenda 21 Local.


La Carta d’Aalborg i el compromís dels municipis

Recollint el missatge de la cimera de Rio i del 5è Programa de Medi Ambient de la Unió Europea, es va celebrar a Aalborg (Dinamarca) la I Conferència Europea de Pobles Sostenibles (1.994). Les autoritats locals participants signaren la Carta d’Aalborg, manifestant el compromís d’adoptar estratègies locals i a fer la sostenibilitat un dels eixos fonamentals de la seva actuació.

Decisió municipal

El Ple de l’Ajuntament de Muro acordà per unanimitat la seva adhesió a la Carta Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles el 25 de març de 2004. 
A partir d’aquest moment, l’Ajuntament es comprometé a elaborar la seva Agenda 21 Local com a resposta a la invitació que les Nacions Unides van formular l’any 1.992 a la conferència de les Nacions Unides sobre medi ambient i desenvolupament, per tal que els pobles i les ciutats elaboressin plans i accions per afrontar els reptes socials i ambientals del segle XXI.