PROCEDIMENT SELECTIU BIBLIOTECARI/A MITJANÇANT PRESENTACIÓ D’OFERTA GENÈRICA SOIB

24-May-2024

L'objecte de la present convocatòria és seleccionar una persona per cobrir el lloc de feina de BIBLIOTECARI/A amb caràcter temporal, per substituir treballador per baixa IT.