Ofertes de feina

PUBLICACIÓ BOIB. NOMENAMENT FUNCIONARI DE CARRERA. ARQUITECTE TÈCNIC
SOL·LICITUD i AUTOBAREMACIÓ.
PUBLICACIÓ BOIB. CONTRACTACIÓ PERSONAL LABORAL FIX I CREACIÓ BORSA. SERVEIS GENERALS
SOL·LICITUD i AUTOBAREMACIÓ.
RESOLUCIÓ BATLIA. LLISTA DEFINITIVA APROVATS.