Ofertes de feina

SOL·LICITUD i AUTOBAREMACIÓ.
ACTA REVISIÓ VALORACIÓ TRIBUNAL. ARQUITECTE TÈCNIC.
SOL·LICITUD i AUTOBAREMACIÓ.
RESOLUCIÓ BATLIA. LLISTA DEFINITIVA APROVATS.
ACTA CONSTITUCIÓ TRIBUNAL. SERVEIS GENERALS i ACTA VALORACIÓ MÈRITS. SERVEIS GENERALS.
Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública de l'Ajuntament de Muro per l'any 2022, on consten les vacants que han de ser objecte de provisió en el present…